SKAPT FOR ET HELHETLIG LIV

Guds lov, de ti bud, forteller oss hvordan vi skal leve og viser tydelig at vi har behov for Jesus. Selv om loven viser oss hvilken vei vi skal gå og overbeviser oss om synd, handler det om mye mer enn å oppfylle visse forventninger. Å følge prinsippene som er gitt i de ti bud gjør at vi får et mer helhetlig forhold til Gud, oss selv og våre medmennesker.

Fordi Gud heller vil vise oss hvordan vi lever heller enn å bare fortelle det til oss, sendte Han Jesus som var Guds lov i levende live. I kontrast til Sabbatshelligholdelsen på Jesu tid, vektla Han den syvendedags Sabbat som både en dag for hvile men også for rekreasjon. Vi holder den ukentlige Sabbat ved å ta en pause fra det daglige arbeidet og strevet, og søker etter å tjene, velsigne og gjøre andre godt. Sabbaten er en Gudegitt frihet gitt i gave til oss. Den gir oss tid til å ta imot velsignelser som gjenoppretter oss selv, våre familier og vårt forhold til Gud.

Gud kaller oss til å være forvaltere. Vi har blitt tildelt ansvar for Hans skaperverk, for jorden, for dens barn og for ressursene. Han vil en dag komme tilbake. Vi må være gode forvaltere av vår tid, energi og våre kropper; miljøet, de materiale godene og hverandre. Som kristne ser vi ikke bare det som er av egen interesse, men heller det store bildet, der vi vurderer våre handlinger i lys av Guds plan, idet vi vet at Gud kommer til å velsigne det.  

Gud ønsker at vi skal leve helhetlig og balansert, at vi tar vare på kroppen, renser sinnet og tar til oss åndelig føde. I viten om hvor høy pris Jesus betalte for å frelse oss, får vi et ønske om å ære Gud i hvert aspekt av våre liv. Fylt av ånden, søker vi etter å løfte andre opp og lar Guds nåde gjennomsyre våre handlinger og interaksjoner. Som Guds forvaltende vitner, fremmer vi Hans prioriteringer for våre liv ved fornuftig tidsbruk, å ta inn over oss det som gir næring til kropp og sinn, og å dvele ved hvilken innvirkning våre liv har på andre rundt oss og på samfunnet.  

Gud skapte oss i sitt bilde, mann og kvinne. Et livslangt løfte om ekteskap er Guds plan for sitt folk, slik at de kan nyte samhold og vennskap ved at de støtter og oppmuntrer hverandre. Gud ønsker at alle barn skal vokse opp i hjem der disiplin og kjærlighet går hånd i hånd. Selv om familier rakner, kan alle være en del av Guds familie.


De ti bud åpenbarer Guds kjærlighet og ønsker for våre liv. Disse retningslinjene forteller oss hvordan vi skal forholde oss til Gud og vår neste. Jesus levde loven i praksis både i vårt sted, men også som et eksempel til etterfølgelse.


Sabbaten er Guds gave til oss, en tid for hvile og rekreasjon i forholdet til Gud og til andre. Den minner oss på Guds skapelse og Jesu nåde.


Gud betrodde oss med ansvar for oss selv, vår verden, våre medmennesker og for våre materielle ressurser. Gud velsigner våre anstrengelser idet vi lever for Ham.


Gud kaller oss til å leve i lyset av Hans nåde, vel vitende om hva det kostet Ham å redde oss. Vi priser Gud gjennom sinn, kropp og sjel i kraft av Den hellige ånd.


Vi er laget i Guds bilde som mann og kvinne, og vi er skapt for å leve i et forhold med hverandre. Ekteskapet er Guds ideal for å leve i harmoni, og det er et trygt og kjærlig sted for barn å vokse opp i.