VI ER ETT LEGEME

Jesus gav sine etterfølgere et spennende oppdrag før Han forlot jorden: Å fortelle verden om Hans kjærlighet og Hans løfte om å komme tilbake. De skulle også elske mennesker slik Jesus hadde elsket dem. Å gi mennesker dette oppdraget var både modig og risikofylt, men på tross av at Gud visste at vi ofte ville skuffe Ham og til og med forvrenge sannheten, ville han likevel samarbeide med oss.

Belønningen var verd risikoen. Som Jesu etterfølgere er menigheten kalt til å handle slik Han gjorde: Tjene andre uselvisk, stole på at Gud kan gi kraft til hver enkelt av oss, dykke ned i og bli grunnfestet i Guds ord, og fortelle verden om Hans kjærlighet. Mann, kvinne, rik og fattig, mennesker fra alle bagrunner og etnisiteter er alle like i Kristus.

Menigheten støtter og oppmuntrer hverandre i stunder som blir tilbrakt sammen i tilbedelse og bibelstudium. Kristne feirer Jesu pakt gjennom nattverden Han innstiftet, som er gitt til minne om Jesu tjeneste og offer for oss. Menigheten feirer hvert medlems beslutning om å ta del i frelsen ved å ha en dåpsseremoni med full neddykkelse, som er et symbol på Jesu død og oppstandelse. Menigheten er både hender og føtter i "Kristi legeme".

Jesus lovte at alt Han hadde gjort på jorden, skulle også menigheten gjøre. Vi er bare en blek refleksjon av en perfekt frelser, men Jesus er fremdeles menighetens overhode. På tross av vår ufullkommenhet, vil vi gjennom Hans nåde og frelsende offer bli nye og skinnende skapninger. 

I denne verdens siste dager, når store deler av Guds evangelium har blitt glemt og forkastet, kaller Han oss til å være kjennemerker for Hans sannhet. Åpenbaringsboken forteller oss om tre engler som blir sendt til jorden med en siste beskjed om både håp og advarsel. Deres historie er et symbol på Guds oppdrag for Hans folk i de siste dager.  

Den hellige ånd gir hver av oss kraft gjennom nådegaver og talenter, for at vi skal kunne dele Guds kjærlighet og styrke andre. Fra å lære til å forkynne, og fra å oppmuntre til å profetere, har Ånden gitt menigheten et hvert redskap den trenger for å fullføre oppdraget.


Menigheten er Guds jordiske familie. Dette fellesskapet tjener, feirer, studerer og tilber sammen. Jesus er menighetens overhode og frelser, og Han kaller oss til å spre de gode nyhetene om frelse til alle mennesker.


I de siste dager kaller Gud sitt folk tilbake til sentrale sannheter. Mens Jesu snare komme forkynnes, vil den siste rest legge vekt på Gud som skaper, den himmelske dom og faren ved åndelig kompromiss.


Menneskekroppen brukes som den perfekte metafor for Guds folk på jorden. Selv om kroppen består av mange deler som er vidt forskjellige fra hverandre i fasong og funksjon, trenger vi alle sammen for det arbeidet som skal gjøres. Harmoni og enhet i forkynnelsen av evangeliet kommer som et resultat av at Den hellige ånd får virke i oss.


Dåpen er et symbol og en erklæring om at vi har valgt å tro på Kristus og Hans tilgivelse. Etter at vi er senket ned i vannet, står vi opp til nytt liv, i kraft av Den hellige ånd.


Herrens nattverd symboliserer at vi tar del i Jesu kropp og blod, brutt og utgydt for oss. Ved å ransake hjertene våre og vaske hverandres føtter, minnes vi Jesu ydmyke eksempel på tjeneste.


Den hellige ånd gir hver av oss gaver og talenter som brukes til å utføre oppdraget menigheten har fått. Lærere, kunstnere, musikere, forkynnere og lyttere, alle med sitt bidrag til Guds ære.


Den hellige ånd vil, som i bibelske tider, velsigne Guds folk med profetiens gave. Ei som fikk denne gaven var Ellen G. White, en av grunnleggerne til Syvendedags Adventistkirken.